Saltatoriskt mönster karakteriseras av förhöjd variabilitet, mer än 25 slag/minut. Det är ett ovanligt mönster som oftast efter kort tid utkristalliserar sig till en normal eller nedsatt variabilitet med decelerationer. Saltatoriskt mönster kan ibland förväxlas med en basalfrekvens som innehåller artefakter som ser ut som ”spikar” i CTG-registreringen. Detta mönster kan ses vid dålig kontakt mellan skalpelektrod och foster, vid vissa arytmier och i fall där R-taggen i mammans EKG är hög i förhållande till fostrets R-tagg i QRS-komplexet.
3 5 4 0157 0305 SGD2435

Fall med saltatorisk variabilitet (intern registrering)

Orsaker till ökad variabilitet

Mönstret förekommer ofta vid navelsträngskompression och samtidiga variabla decelerationer. Det kan också föregå nedsatt variabilitet, men kortare saltatoriska perioder ses ibland utan klar orsak.

Ett saltatoriskt mönster kan vara ett tidigt tecken på hypoxi och mönstret kräver skärpt uppmärksamhet.

Det är alltid ett observandum när fostret inte kan upprätthålla sin basalhjärtfrekvens, och även i det saltatoriska mönstret bör man kunna skönja en basalhjärtfrekvens. Vid samtidigt mekoniumfärgat fostervatten och saltatoriskt mönster, kan det finnas misstanke om att fostret har aspirerat mekonium.

Klinisk handläggning vid saltatoriskt mönster

  • Skalpblodprov rekommenderas när mönstret pågår längre tid (>30 minuter) eller förekommer i kombination med andra CTG-avvikelser
  • Vid tveksamhet, rådgör med mer erfaren kollega.

Sammanfattning

  • Saltatoriskt mönster är svårbedömt
  • Mönstret ses vid navelsträngskompression med blodtrycksförändringar, adrenergt påslag hos fostret och vid hög sympatikustonus av andra skäl, exempelvis smärta
  • Saltatoriskt mönster kan vara tecken på hypoxi.