Syftet med CTG-utbildning.se är att träna dig i CTG-tolkning, så att du kan identifiera de foster som riskerar att drabbas av hypoxi (syrebrist) under förlossning.

Lyckligtvis är hypoxi som leder till skada ovanligt, men det är inte desto mindre viktigt att hitta de foster som riskerar att skadas. Ett avvikande eller patologiskt CTG kan indikera att fostret riskerar att utsättas för syrebrist. Det är din uppgift att hitta avvikelsen, bedöma orsaken, vad hypoxin kan ge för effekt, konsekvenserna för fostret och när och hur du bäst ingriper.

CTG-utbildning.se inriktar sig framförallt på tolkning och bedömning av CTG under förlossningen. Antepartal CTG-tolkning kommenteras övergripande i avsnittet “Övervakning med CTG under graviditet/före förlossning” och mer detaljerat i avsnitten om respektive CTG-parameter, samt i avsnittet om prematuritet under fetala faktorer. ST-analys berörs inte. 

CTG som fosterövervakningsmetod

För att korrekt kunna analysera och bedöma en CTG-registrering, är det viktigt att känna till de begrepp och den terminologi som används för att beskriva olika CTG-mönster. Det är en klar fördel om all personal använder samma terminologi och har gemensamma riktlinjer för hur olika mönster bedöms och benämns. Därigenom ökar möjligheten att undvika missförstånd och felaktiga vårdåtgärder, samt gör det lättare för nya kollegor och studenter att aktivt delta i arbetet på avdelningen. Med ökad trygghet och stringens i CTG-bedömningen underlättas det dagliga arbetet inom förlossningsvården.

CTG-tolkning är en stor del av arbetet på en förlossningsavdelning, och CTG-mönster är inte alltid entydiga trots riktlinjer och PM. Det är viktigt att se CTG-analysen som en del av övrig information; anamnes, förlossningens progress, värkaktivitet och tidsfaktorn är andra viktiga delar i helhetsbedömningen av patienten.

CTG har hög sensitivitet för att upptäcka om fostret är utsatt för svår hypoxi. I de allra flesta fall av asfyxi vid barnets födelse har CTG varit patologiskt. Avvikande CTG-mönster är dock vanliga även utan betydande hypoxi, vilket kan vara en bidragande orsak till en stigande frekvens av akuta kejsarsnitt sedan CTG introducerades på 1970-talet. När CTG-övervakning kompletteras med skalpblodprov kan frekvensen av kejsarsnitt reduceras.

I Sverige används ofta intermittent CTG-övervakning under förlossningens öppningsskede vid lågriskgraviditeter, och då intagnings-CTG bedömts som normalt. En CTG-registrering varannan timme har visats vara förenad med hög säkerhet, om man dessemellan auskulterar fosterhjärtfrekvensen var 15:e till 30:e minut.

Om avvikelser uppträder i det kliniska förloppet eller i CTG-mönstret, bör man övergå till kontinuerlig CTG-övervakning. Vid högriskförlossningar rekommenderas kontinuerlig CTG-övervakning från förlossningens början.

Krystfasen av utdrivningsskedet är den period av en förlossning då risken är störst för att hypoxi tillstöter. Vid normal fosterhjärtfrekvens och lågriskförlossning kan intermittent auskultation efter varje värk vara tillräckligt. Dock tillkommer ofta indikation för kontinuerlig CTG-övervakning under förlossningens slutskede.

 

Nedan ses ett exempel på ett normalt CTG.

3 1 vad vi tolkar 2Vad tolkar vi?
3 1 2

Normal CTG-registrering (intern)