Innehållet i CTG-utbildning.se är en sammanställning och värdering av bästa kända kunskap inom det beskrivna området våren 2017. Innehållet kommer att fortlöpande uppdateras när ny evidens eller praxis tillkommer.

CTG-utbildning.se innehåller information av utpräglat fackmannamässig karaktär och riktar sig till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och övriga anställda i svensk förlossningssjukvård, och som arbetar med förlossning och nyfödda barn, eller med utbildning inom dessa områden. Den bygger på svenska riktlinjer och är anpassad till svenska förhållanden.

CTG-utbildning.se har ingen föreskrivande funktion, och vare sig författarna eller Löf kan i juridisk mening hållas ansvariga för innehållet. Löf, författare, och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att bedömning och handläggning, baserade på information i CTG-utbildning.se, ger det resultat som angivits, eller ansvar gentemot tredje man för eventuell skada som uppstår till följd av bedömning och handläggning i enlighet med informationen.

Materialet får och bör användas i utbildningssyfte. Kliniker och utbildningsenheter kan fritt skriva ut texter och bilder för användning i arbete och undervisning, men innehållet får inte användas i kommersiellt syfte. Således får exempelvis konsultfirmor eller andra programproducenter inte använda programmet, eller delar av dess innehåll.

CTG-utbildning.se ägs av Löf, som också innehar alla rättigheter, och tillhandahålls kostnadsfritt enligt ovan. Programmet innehåller upphovsrättskyddat material. Löf förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till utbildningen.