Det kan finnas många vitt skilda indikationer för att utföra CTG-övervakning under graviditeten före värkstart. Allt från kvinnor som söker för till exempel vaginal blödning, oklar buksmärta eller minskade fosterrörelser till kvinnor som vårdas inneliggande på grund av hypertoni, preeklampsi eller känd uttalad tillväxthämning. Gemensamt är att det bör föreligga en riskfaktor – en komplicerande situation som kan utgöra risk för att barnet inte mår bra i magen. Det finns ingen anledning att CTG-övervaka foster i normala graviditeter utan att den gravida har några symtom.

Exempel på indikationer för CTG-kontroll och bakomliggande fysiologiska mekanismer
Riskfaktorer Potentiell fysiologisk orsak
Minskade fosterrörelser Reducerade fetala reserver
Maternell hypertension/preeklampsi Reducerad placentafunktion
Antepartum blödning  Reducerad placentär funktionell yta
Exogena prostaglandiner Uterusstimulering
Klinisk IUGR Reducerade fetala reserver
Diabetes som kräver medicinering Suboptimal placentation/vaskularisering
PPROM Ökad risk för intrauterin infektion
Hotande prematurförlossning Reducerade tillgängliga reserver
Abdominellt trauma Placentaavlossning
Överburenhet (även “post date”) Avtagande placentafunktion
Maternell sjukdom Beroende på tillståndet t.ex. SLE
Lång latensfas Reducerade fetala reserver
Rhesus isoimmunisering Reducerat fetalt hemoglobin/O2-bärande kapacitet
Känd fetal missbildning Reducerad fetal kapacitet att tolerera kontraktioner
Oligohydramnios Reducerad placentafunktion och fetala reserver
Onormala Dopplerfynd Reducerad placenta-perfusion

Terminologi och begrepp

CTG under graviditet före start av förlossning benämns i internationell litteratur ofta “antenatal fetal heart rate monitoring” eller “antenatal CTG”. I ctgutbildning.se och i svenska riktlinjer för CTG-tolkning används begreppet antepartalt CTG. Ordet “antepartum” betyder “före förlossning” och används på likvärdigt sätt som “antenatal” och som ett motsatsförhållande till intrapartum “i/under förlossning”.

Sedvanligt antepartalt CTG när den gravida kvinnan inte har kontraktioner kallas i internationell litteratur även för non-stress test (NST). Med det menas en CTG-registrering när barnet inte är utsatt för stress dvs kontraktioner. Motsatsen är stresstest (contraction stress test eller oxytocin challenge test) där kontraktioner framkallas med oxytocininfusion för att se hur barnet reagerar på stressen av kontraktioner med deras periodiska påverkan på placentacirkulationen. Metoden studerades, utvecklades och spreds i klinisk användning under 60- och 70-talet. Metoden är omständig och tidskrävande och det har senare visats förekomma såväl falskt positiva (barnet reagerar med uniforma sena decelerationer på kontraktioner under stresstestet men klarar sedan en vaginal förlossning utan tillkomst av tecken på placentainsufficiens) respektive falskt negativa stresstest (hypoxi eller intrauterin fosterdöd kort efter normalt stresstest). Efter att datoriserat CTG utvecklades och validerades som en säker och tidsbesparande metod för antenatalt bruk så har indikationerna för stresstest minskat och till största del försvunnit och berörs inte mer här.

Det som rutinmässigt avses med benämningen antepartalt CTG är således en registrering av fosterhjärtfrekvensen utan några regelbundna kontraktioner synliga på tocometer-registreringen.

Begreppet “reaktivt nonstress test” eller ett “reaktivt CTG-mönster” avser att det föreligger en normal variabilitet och flera accelerationer under en cirka 20-minuters registrering. Det anses vara det mest tillförlitliga tecknet på ett välmående väl syresatt foster. Alla friska foster växlar dock mellan detta mönster under aktiv, “vaken” period och ett CTG-mönster med variabilitet i nedre delen av normalintervallet (eller till och med strax under) och avsaknad av accelerationer under stillsam period av djup sömn (non-REM-sömn). Om ett antepartalt CTG vid start av registreringen uppvisar ett icke-reaktivt mönster men utan alarmerande inslag (normal basalfrekvens och inga decelerationer) så är det oftast adekvat att enbart förlänga registreringen tills nästa aktiva period inträder, och efter 15–20 minuters reaktivt mönster kunna avsluta monitoreringen som ett normalt NST. (Kvinnans symtom och sökorsak kan naturligtvis utgöra undantag och indikera snar kompletterande undersökning eller annan åtgärd.)