Epiduralblockad

Blodtrycksfall hos mamman i samband med epiduralblockad är inte ovanligt. Om inte blodtrycksfallet snabbt åtgärdas kan det ge återverkningar på fostrets blodtillförsel från placenta. För att snabbt kunna åtgärda ett eventuellt blodtrycksfall, bör mamman ha en fri venös infart inför anläggande av epiduralen.

Vasodilatation hos mamman kan även leda till temperaturstegring med förhöjd basalfrekvens och nedsatt variabilitet hos fostret (vid sufentaepiduraler). Om blockaden varken utlöser blodtrycksfall eller hyperaktivt värkarbete, ses i princip inga förändringar av CTG-mönstret.

Kortvarig nedgång i basalhjärtfrekvens och uniforma sena decelerationer har rapporterats efter spinalanalgesi. I en randomiserad studie var CTG-förändringar lika vanliga efter spinalanalgesi som efter paracervikalblockad. CTG-förändringar är vanligare efter spinalanalgesi än efter epiduralanalgesi.

4 13 3

CTG efter epidural (intern registrering)

 

Paracervikalblockad

Paracervikalblockad (PCB) kan ge upphov till nedgång i basalhjärtfrekvensen, eventuellt med nedsatt variabilitet. Man har också funnit ett förhöjt flödesmotstånd i blodkärlen till uterus efter PCB. Ofta återhämtar sig fosterhjärtfrekvensen relativt snabbt för att sedan efterföljas av takykardi. Fostrets syra-basbalans påverkas sällan om frekvensen återhämtar sig inom 10 minuter.

4 13 4

CTG med förlängd bradykardi efter PCB (intern registrering)