Ett avvikande CTG är en mellanklass där mönstret inte bedöms helt normalt, men inte heller säkert patologiskt. Ett avvikande CTG innebär fortfarande låg risk för hypoxi. Fortsatt CTG-registrering rekommenderas och övervägande av vidare utredning för att eftersöka bakomliggande orsak.

CTG-mönstret är avvikande vid takykardi eller lätt sänkt basal hjärtfrekvens. Likaså är nedsatt variabilitet i mer än 40 minuter är avvikande.

Under aktiva perioder med fosterrörelser ska ett flertal accelerationer ses och 0-1 accelerationer bedöms därför avvikande.

Enstaka variabla okomplicerade decelerationer är avvikande.  Det är inte visat något samband mellan enstaka variabla okomplicerade decelerationer och ökad risk för försämrat barnutfall, men avgränsningen är gjord för att CTG-bedömaren ska göra en helhetsvärdering av situationen utifrån mödravårdsinformation, kvinnans anamnes och aktuell sökorsak vid förekomst av decelerationer. Bedömning av variabla decelerationer i gränsdragningen mellan normal fosterfysiologi respektive patologi kan underlättas av en helhetsbedömning och diskussion med erfaren kollega. Om graviditeten bedöms som lågrisk krävs ingen vidare utredande åtgärd. 

Avvikande CTG ≥ 34+0
Basalfrekvens
  • 100 - 109 spm
  • > 160 spm
Variabilitet
  • < 5 spm > 40min

Accelerationer (15spm/15s)
  • 0-1
Decelerationer 
  • Enstaka variabla okomplicerade