Kombinationer av uniforma tidiga eller variabla decelerationer med uniforma sena decelerationer i anslutning till varje värk är ett patologiskt mönster. Kombinerade decelerationer är vanligast under utdrivningsskedet.

Orsaker till kombinerade decelerationer

Kombinerade decelerationer förekommer ofta i senare delen av öppningsskedet och då framför allt vid hyperaktivt värkarbete, ofta framkallat genom överstimulering med oxytocin. Mönstret kan vara svårt att känna igen, och de täta decelerationerna kan ge ett falskt intryck av god variabilitet.

Alla de klassiska typerna av decelerationer kan uppträda tillsammans och förekomma blandade med varandra. De kombinerade decelerationerna består alltid av minst två komponenter, som till exempel uniform tidig och sen deceleration, eller variabel och uniform sen deceleration. Det är den sena komponenten som gör mönstret patologiskt. Mönstret kan vara förvirrande och ofta svårt att tolka. Man bör ändå försöka analysera mönstren för att avgöra vilka av de klassiska decelerationerna som ingår.

De former av kombinerade decelerationer som förekommer är:

  • Kombinerad uniform tidig och variabel deceleration
  • Kombinerad uniform tidig och sen deceleration
  • Kombinerad variabel och uniform sen deceleration (variabel deceleration med sen komponent).
4 12 1

Kombinerade decelerationer (intern registrering)

Klinisk handläggning vid kombinerade decelerationer

  • Analysera den kliniska situationen och CTG-mönstret för basalfrekvens, variabilitet och accelerationer
  • Avbryt alltid oxytocininfusion om sådan pågår, samt ge tokolytika
  • Överväg skalpblodprov vid fortsatta kombinerade decelerationerna i de fall då förlossning inte är nära förestående
  • Vid alarmerande mönster bör förlossningen avslutas omedelbart
  • Vid tveksamhet, rådgör med mer erfaren kollega.