När ett foster drabbas av akut hypoxi reagerar de kemoreceptorer som känner av blodets syrehalt. Kemoreceptorer har förmåga att aktivera både sympatikus och parasympatikus. Beroende på hur länge hypoxin varar, och hur svår den är, varierar svaret på aktiveringen från receptorerna.

Vid akut hypoxi sjunker först den basala hjärtfrekvensen, och CTG visar en kortvarig nedgång, för att sedan gradvis öka igen och övergå i takykardi. Vid gradvis tilltagande hypoxi ses en tilltagande takykardi, medan en värkrelaterad hypoxi ofta leder till decelerationer.

4 14 7

CTG vid hypoxi (intern registrering)