Schema för klassificering av CTG-mönster är konstruerade för att hjälpa dig som användare till korrekt bedömning. Schematiska indelningar blir dock alltid verktyg med ibland otydliga gränsdragningar som inte alltid kan täcka den stora variation som ses i klinisk verklighet. Även ett klassificeringsschema förutsätter att hänsyn tas till helheten vid bedömning.

Vid klassificering av CTG-mönster bedöms basalhjärtfrekvens, variabilitet och decelerationer. Före förlossningsstart bedöms accelerationer med hänsyn tagen till graviditetslängd. Under förlossning är accelerationer inte avgörande för klassificeringen men de kan fortfarande ge viktig information om fostrets välmående och bör bedömas. CTG-mönstret delas in i normalt, avvikande och patologiskt. Uteruskontraktioner ska alltid bedömas eftersom de kan vara en reversibel orsak till avvikande eller patologisk fosterhjärtfrekvens. Läkemedel såsom morfin och kortison kan ge en övergående påverkan i samtliga graviditetslängder i form av nedsatt variabilitet och avsaknad av accelerationer.

Länk till svenska riktlinjer för bedömning av antepartalt respektive intrapartalt CTG.