Schema för klassificering av CTG-mönster är konstruerade för att hjälpa dig som användare till korrekt bedömning. Schematiska indelningar blir dock alltid verktyg med ibland otydliga gränsdragningar som inte alltid kan täcka den stora variation som ses i klinisk verklighet. Även ett klassificeringsschema förutsätter att hänsyn tas till helheten vid bedömning.

Vid klassificering av CTG-mönster under förlossning bedöms basalhjärtfrekvens, variabilitet och decelerationer. Under förlossning är frånvaro av accelerationer av tveksam betydelse, och accelerationer ingår därför inte i klassificering av intrapartalt CTG. Utifrån denna bedömning delas CTG-mönstret in i normalt, avvikande och patologiskt. Uteruskontraktioner ska alltid bedömas eftersom täta värkar kan vara en reversibel orsak till avvikande eller patologisk fosterhjärtfrekvens.

Det nedan beskrivna klassificeringssystemet rekommenderas av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).

Ladda ner de Svenska riktlinjerna för CTG-bedömning vid intrapartal fosterövervakning som en PDF-fil till din dator.

Ladda ner

 

Svenska riktlinjer för CTG-bedömning vid intrapartal fosterövervakning
  Normalt Avvikande Patologiskt
Basalfrekvens
 • 110 - 160 spm
 • 100 - 109
 • >160
 • <100 spm
Variabilitet
 • 5 - 25 spm
 
 • <5 spm> 60 mina
 • >25 spm >30 min
 • Sinusoidalt >30 min
 Decelerationer
 • Inga repetitivab
 • Repetitiva variabla 
  okomplicerade / 
  uniforma tidiga
 • Repetitivavariabla
  komplicerade med
  normal basalfrekvens         
  och normal
  variabilitet
 • Repetitivab uniforma sena >30 min; vid
  takykardi/nedsatt variabilitet >20 min
 • Repetitivab variabla komplicerade vid
  takykardi/nedsatt variabilitet >20 min
 • Repetitivab förlängda ( >3 min).
 • En förlängd ( >5min)
 Tolkning
 • Ej pågående
  hypoxi 
 • Låg risk för hypoxi
 • Medel/hög risk för hypoxi
 Åtgärd
 • Ingen åtgärdc 
 • Korrigera reversibla
  orsaker
 • Fortsatt CTG
 • Överväg stimuleringstest / 
  skalpblodprov
 • Korrigera reversibla orsaker
 • Utför stimuleringstest / tag
  skalpblodprov eller förlös

Kommentarer:

aNedsatt variabilitet som enda avvikande fynd är sällan orsakat av hypoxi. Om accelerationer förekommer är hypoxi mycket osannolikt. Annars kan ett enstaka skalpblodprov utesluta hypoxi.
aUpphävd variabilitet (<2 spm) kräver snar bedömning och åtgärd.

bRepetitiva decelerationer förekommer vid minst 50 % av kontraktionerna.

cVid repetitiva variabla okomplicerade decelerationer bör fortsatt CTG övervägas.

Variabla komplicerade decelerationer: Duration >60 sekunder.

Kontraktioner ska inte överstiga 5 per 10 min.

Reversibla orsaker:

 • Takysystole (>5 kontraktioner/10 min) är en stark riskfaktor för hypoxiutveckling. Vid spontant värkarbete avvaktas med tokolys så länge CTG är normalt. Vid oxytocinstimulering sänk hastighet/stäng av infusionen
 • Hypotoni i samband med EDA - vätskeinfusion, vänster sidoläge
 • Ryggläge - ändra till vänster sidoläge
 • Feber - ge paracetamol, tag ställning till eventuell antibiotikabehandling

Accelerationer: Förekomst är ett starkt indicium för ett väl syresatt foster. Avsaknad av accelerationer under förlossning vid i övrigt normalt CTG är normalt.

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) 2016