Nedan instuderingsfrågor till del 3, Klassificering och tolkning. Svar på frågorna hittar du under rubriken Frågefacit längst ned på sidan.

Ladda ner instuderingsfrågorna till detta avsnitt för utskrift.

Ladda ner

 

 1. Kontinuerlig CTG-övervakning tillämpas ofta under förlossningens slutskede. Varför?
 2. Vid tolkning av CTG bedöms fem variabler. Vilka?
 3. Vad är normal basalhjärtfrekvens i fullgången tid?
 4. Vad innebär en s.k. floating baseline?
 5. Vid en akut hypoxi är takykardi en försvarsmekanism. Varför?
 6. Ange tre orsaker till takykardi!
 7. Hur definieras bradykardi?
 8. Vad kallas en nedgång i hjärtfrekvens under 110 slag/minut som varar mer än 2-3 minuter men normaliseras inom 10 minuter?
 9. Hur definieras variabilitet?
 10. Vad menas med korttidsvariabilitet?
 11. Vad bör du överväga att göra vid misstanke om nedsatt variabilitet?
 12. Var är normal variabilitet?
 13. Vad kallas ett CTG mönster med en variabilitet på är mer än 25 slag/minut?
 14. När förekommer ett sinusoidalt mönster?
 15. Hur definieras en acceleration?
 16. Decelerationer delas upp i två huvudtyper. Vilka?
 17. Hur klassificeras intrapartalt CTG med repetitiva variabla decelerationer med duration på mindre än 60 sekunder; som normal, avvikande eller patologisk?
 18. Vad karakteriserar en uniform deceleration?
 19. Vad kännetecknar en variabel deceleration?
 20. Hur benämns en variabel deceleration med en duration över 60 sekunder?
 21. Vad kallas ett vågliknande mönster som ofta associeras med fetal anemi?
 22. Vad är kombinerade decelerationer främst orsakat av?
 23. Vilka parametrar bedömer du vid värkregistrering?
 24. Hur många kontraktioner anses patologiskt under en 10 minuters period?
 25. Termen "preterminalt mönster" har tidigare använts och talar för att fostret har en etablerad hypoxi. Vilken CTG-parameter var avgörande för termen och på vilket sätt?
 26.  Ange fem faktorer som är viktig att bedöma och dokumentera vid riskbedömning av patienter.

 

Facit - Klassificering och tolkning

1. Kontinuerlig CTG-övervakning tillämpas ofta under förlossningens slutskede. Varför?
Utdrivningsskedet är den period då hypoxi oftast tillstöter.

2. Vid tolkning av CTG bedöms fem variabler. Vilka?
Basal hjärtfrekvens, variabilitet, accelerationer, decelerationer och värkregistrering.

3. Vad är normal basalhjärtfrekvens i fullgången tid?
110-160 slag/min.

4. Vad innebär en s.k. floating baseline?
Fostret strävar efter att upprätthålla en jämn och stabil baslinje i sin hjärtfrekvens. Vid en ”floating baseline” svävar baslinjen upp och ner och kan ibland vara svårdefinierat och ett oroande tecken.

5. Vid en akut hypoxi är takykardi en försvarsmekanism. Varför?
Fostret ökar hjärtminutvolymen för att kompensera bristen på syre.

6. Ange tre orsaker till takykardi!
Feber (infektion eller förhöjd temperatur t ex pga vätskebrist eller efter EDA), hög puls hos mamman, läkemedelsbetingat (tokolytika). Mer sällsynta orsaker är fetal hypoxi och fetal anemi.

7. Hur definieras bradykardi?
En bradykardi är en hjärtfrekvens under 110 slag/minut som pågår längre än 10 minuter.

8. Vad kallas en nedgång i hjärtfrekvens under 110 slag/minut som varar mer än 2-3 minuter men normaliseras inom 10 minuter?
En förlängd deceleration eller bradykardi-episod.

9. Hur definieras variabilitet?
Det är amplituden i variationerna kring den basala hjärtfrekvensens bandbredd.

10. Vad menas med korttidsvariabilitet?
Korttidsvariabilitet är variationen i slag till slag intervallet mellan två hjärtslag.

11. Vad bör du överväga att göra vid misstanke om nedsatt variabilitet?
Man bör alltid använda intern registrering med skalpelektrod.

12. Vad är normal variabilitet?
Mellan 5-25 slag/min.

13. Vad kallas ett CTG mönster med en variabilitet på är mer än 25 slag/minut?
Saltatoriskt mönster.

14. När förekommer ett sinusoidalt mönster?
Vid svår anemi hos fostret orsakad av t.ex. immunisering, blödning eller tvillingtransfusion. Mönstret kan också ses vid asfyxi.

15. Hur definieras en acceleration?
En ökning av hjärtfrekvensen på minst 15 slag/minut under minst 15 sekunder.

16. Decelerationer delas upp i två huvudtyper. Vilka?
Uniforma och variabla decelerationer.

17. Hur klassificeras intrapartalt CTG med repetitiva variabla decelerationer med duration på mindre än 60 sekunder; som normal, avvikande eller patologisk?
Normalt CTG.

18. Vad karakteriserar en uniform deceleration?
En uniform deceleration karakteriseras av ett rundat, likartat utseende och sällan uttalad amplitud.
 
19. Vad karakteriserar en variabel deceleration?
En variabel deceleration karakteriseras av varierat utseende och snabb och uttalad amplitud.

20. Hur benämns en variabel deceleration med en duration över 60 sekunder?
Komplicerad variabel deceleration.

21. Vad kallas ett vågliknande mönster som ofta associeras med fetal anemi?
Sinusoidalt mönster.

22. Vad är kombinerade decelerationer främst orsakat av?
Överstimulering med oxytocin.

23. Vilka parametrar bedömer du vid värkregistrering?
Frekvens, duration och basaltonus.

24. Hur många kontraktioner anses patologiskt under en 10 minuters period?
Sex eller fler under en 10-minuters period.

25. Termen ”preterminalt mönster” har tidigare använts och talar för att fostret har en etablerad hypoxi. Vilken CTG-parameter var avgörande för termen och på vilket sätt?
Ett preterminalt CTG-mönster innebar upphävd eller i det närmaste upphävd variabilitet med eller utan decelerationer.

26. Ange fem faktorer som är viktiga att bedöma och dokumentera vid riskbedömning av patienten!
Anamnes, förlossningsförlopp, värkintensitet, CTG mönster och tid.  För detta krävs god signalkvalitet på CTG och reagera när info är tillräcklig.